Ông Già Lưng Còng II Lời Nguyền Của Ông Kẹ Đã Quay Trở Lại

NHẬN XÉT

 1. Nugget •

  Nugget •Giờ trước

  😍😍😘😍😘😍😍😘😍😘😍😘😍😗😍😗😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😘😍😘😘😍😘😍😍😘😍😘😘😍😘😍😘😘😍😘😘😘😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😘😍😘😘😍😘😘😘😍😍😘😍😘😘😘😘😍😘😝😝😍😝😍😝😍😝😍😝😝😍😍😝😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😜😍😍😜😜😍😝😍😝😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😝😍☺😍☺😍☺😍☺☺😍☺😘☺☺😘☺😘☺😍☺☺😍😍☺☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺☺😍😊😍☺😍😊😍☺😍😊😍☺😍😊😍😍😊😍😊😊😍😊😍😊😘😊😊😘😊😘😊☺😘😊😘☺😘☺😘😊😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘☺😘😊😘😊😘☺😘😊😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😊😊😘😊😘😊😘😊😘😊😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😊😍😊😍😍😊😊😍😊😍😊😍😊😍😊😍😊😍☺😍😊😍😊😍😊😍😊😊😍☺😍😊😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😜😍😚😍😚😍😜😍😜😍😜😍😜😝😍😝😍😜😍😝😍😜😍😜😍😝😍😜😍😜😍😜😍😜😍😝😍😜😍😜😜😍😜😍😜😍😜😍😜😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😍😝😍😝😍😝😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😝😍😍😝😍😝😝😍😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😝😍😍😝😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😝😍😝😍😝😍😝😍😍😍😘😍😘😍😍😘😍😘😍😘😍😗😍😗😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😘😍😘😘😍😘😍😍😘😍😘😘😍😘😍😘😘😍😘😘😘😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😘😍😘😘😍😘😘😘😍😍😘😍😘😘😘😘😍😘😝😝😍😝😍😝😍😝😍😝😝😍😍😝😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😜😍😍😜😜😍😝😍😝😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😝😍☺😍☺😍☺😍☺☺😍☺😘☺☺😘☺😘☺😍☺☺😍😍☺☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺☺😍😊😍☺😍😊😍☺😍😊😍☺😍😊😍😍😊😍😊😊😍😊😍😊😘😊😊😘😊😘😊☺😘😊😘☺😘☺😘😊😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘☺😘😊😘😊😘☺😘😊😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😊😊😘😊😘😊😘😊😘😊😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😊😍😊😍😍😊😊😍😊😍😊😍😊😍😊😍😊😍☺😍😊😍😊😍😊😍😊😊😍☺😍😊😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😜😍😚😍😚😍😜😍😜😍😜😍😜😝😍😝😍😜😍😝😍😜😍😜😍😝😍😜😍😜😍😜😍😜😍😝😍😜😍😜😜😍😜😍😜😍😜😍😜😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😍😝😍😝😍😝😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😝😍😍😝😍😝😝😍😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😝😍😍😝😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😝😍😝😍😝😍😝😍

 2. Bích Ngọc Nguyễn

  Bích Ngọc NguyễnGiờ trước

  :>

 3. Nugget •

  Nugget •Giờ trước

  😍😍😘😍😘😍😍😘😍😘😍😘😍😗😍😗😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😘😍😘😘😍😘😘😍😘😍😍😘😍😘😘😍😘😍😘😘😍😘😘😘😘😍😘😍😘😍😘😘😘😍😘😍😘😘😍😘😘😘😍😍😘😍😘😘😘😘😍😘😝😝😍😝😍😝😍😝😍😝😝😍😍😝😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😜😍😍😜😜😍😝😍😝😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😜😍😝😍😝😍☺😍☺😍☺😍☺☺😍☺😘☺☺😘☺😘☺😍☺☺😍😍☺☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺☺😍😊😍☺😍😊😍☺😍😊😍☺😍😊😍😍😊😍😊😊😍😊😍😊😘😊😊😘😊😘😊☺😘😊😘☺😘☺😘😊😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘☺😘😊😘😊😘☺😘😊😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😊😊😘😊😘😊😘😊😘😊😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😘😊😊😍😊😍😍😊😊😍😊😍😊😍😊😍😊😍😊😍☺😍😊😍😊😍😊😍😊😊😍☺😍😊😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😍☺😜😍😚😍😚😍😜😍😜😍😜😍😜😝😍😝😍😜😍😝😍😜😍😜😍😝😍😜😍😜😍😜😍😜😍😝😍😜😍😜😜😍😜😍😜😍😜😍😜😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😍😝😍😝😍😝😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😝😍😍😝😍😝😝😍😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😝😍😍😝😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😍😝😝😍😝😍😝😍😝😍

 4. Nghĩa liêu van

  Nghĩa liêu vanGiờ trước

  Nếu các Bạn Chưa Biết Ông Kẹ Là Ai Thì Đó Là Minh Béo Hắn Rình Rập và Hiếp Dâm NHững Trẻ Con Kêu Tên Hắn :))

 5. Bích Ngọc Nguyễn

  Bích Ngọc NguyễnGiờ trước

  @Nghĩa liêu van cái đó cx ko bằng truyền thuyết này đâu : truyền thuyết kể lại rằng nếu bạn đi vào 1 tiệm cắt tóc và hô ba từ : khá bảnh , khá bảnh , khá bảnh thì bạn sẽ có 1 mái tóc như cái lông ln ghê chưa ghê chưa nguồn : tinak senpai 09

 6. Nghĩa liêu van

  Nghĩa liêu vanGiờ trước

  @Bích Ngọc Nguyễn nếu bạn ko tin bạn có thể gọi tên minh béo hắn sẽ đến và hiếp đâm bạn hãy cẩn thận :v

 7. Nghĩa liêu van

  Nghĩa liêu vanGiờ trước

  @Bích Ngọc Nguyễn đúng rồi bạn :))

 8. Bích Ngọc Nguyễn

  Bích Ngọc NguyễnGiờ trước

  minh béo ???

 9. Huong Dương

  Huong Dương2 giờ trước

  Bạn em hát em nghe rồi

 10. Huong Dương

  Huong Dương2 giờ trước

  Em có bị giết kh chị

 11. Tiểu Quỷ

  Tiểu Quỷ2 giờ trước

  từ đó nhà em sáng nhất đêm nay :))

 12. Tiến Phạm

  Tiến Phạm3 giờ trước

  Chị Bắp đến cuối video còn hát lại bài hát với cái giọng chầm chậm e nghe thấy đáng sợ hơn

 13. Anh Huy

  Anh Huy3 giờ trước

  Crooked man akkkkkkkkk

 14. Thanh trúc Lop

  Thanh trúc Lop3 giờ trước

  Ghê quá!! Nhớ lúc trước vào buổi tối lúc em mình và mình còn chưa ngủ cứ lăn qua lăn lại thì mẹ mình nói ” Hai đứa bây ko chịu ngủ một hồi ông Kẹ leo qua cửa số bắt hai đứa bây luôn giờ “😰😱

 15. Yoon Nguyễn

  Yoon Nguyễn3 giờ trước

  Tên Mia quen quá

 16. Thanh Đuoc

  Thanh Đuoc4 giờ trước

  ❤💙💙❤💙💙❤ 💙💙💙💙💙💙💙 💙💙💙💙💙💙💙 ❤💙💙💙💙💙❤ ❤❤💙💙💙❤❤ ❤❤❤💙❤❤❤ 💛💜💜💛💜💜💛 💜💜💜💜💜💜💜 💜💜💜💜💜💜💜 💛💜💜💜💜💜💛 💛💛💜💜💜💛💛 💛💛💛💜💛💛💛 💚🧡🧡💚🧡🧡💚 🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡 🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡 💚🧡🧡🧡🧡🧡💚 💚💚🧡🧡🧡💚💚 💚💚💚🧡💚💚💚

 17. Thanh Đuoc

  Thanh Đuoc4 giờ trước

  💛💜💜💛💜💜💛 💜💜💜💜💜💜💜 💜💜💜💜💜💜💜 💛💜💜💜💜💜💛 💛💛💜💜💜💛💛 💛💛💛💜💛💛💛

 18. bánh mật jeon

  bánh mật jeon4 giờ trước

  C bắp đọc bài đấy rồi có sao ko ta🤔🤔🤔

 19. Chi Thuy

  Chi Thuy4 giờ trước

  Chị hát chị ko sợ hả

 20. Định Nguyễn thị

  Định Nguyễn thị5 giờ trước

  Thế là hai người Sống với nhau mãi mãi ko rời 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 21. Assassin_Loli Cutie

  Assassin_Loli Cutie5 giờ trước

  :< sợ ma quá ⊂((・▽・))⊃

 22. Cuong Le

  Cuong Le5 giờ trước

  No à

 23. Cuong Le

  Cuong Le5 giờ trước

  Miu lù tên hay vãi

 24. Cuong Le

  Cuong Le5 giờ trước

  Huhuhu sợ quá

 25. Cuong Le

  Cuong Le5 giờ trước

  Ghê quá mẹ em cũng hù em nữa nhưng em ko tin bây giờ em tin rồi haiziziz😆

 26. Cuong Le

  Cuong Le5 giờ trước

  Hay quá chị ơi

 27. Cuong Le

  Cuong Le5 giờ trước

  Hay quá chị ơi

 28. Samsung Tad

  Samsung Tad5 giờ trước

  Chi bap đang hat đo😨😱😱😱

 29. Thang Vu

  Thang Vu6 giờ trước

 30. Thang Vu

  Thang Vu6 giờ trước

  Quá hay 😍😍😍

 31. Quach Thu

  Quach Thu7 giờ trước

  Ai sợ ma nào

 32. Hana Kumi

  Hana Kumi7 giờ trước

  Chị ơi chuyện này có thiệt Ko em sợ quá à bởi vì em rất thích hát

 33. trung dung

  trung dung8 giờ trước

  Bắp hát kìa bắp có gặp ông kẹ không💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💜💜💜💜💜💜💛💚💚💙💙

 34. trung dung

  trung dung8 giờ trước

  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💕💕💕💕💕💕💕💕💕💝💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💟💟💟💟💟💟💟💟❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💟💟💟💟💟💟💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💞💖💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞 (Mỏi tay lắm đó nhớ cho like nhé )💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝

 35. Thao Bui

  Thao Bui16 giờ trước

  Có ai bị liệu ca lại bài hát đó ko

 36. Bích Ngọc Nguyễn

  Bích Ngọc Nguyễn16 giờ trước

  no

 37. Kieu Ruby

  Kieu Ruby20 giờ trước

  Chị Bắp kể chuyện hấp dẫn ghê á

 38. phượng Nguyễn thị thu

  phượng Nguyễn thị thu20 giờ trước

  Team nghĩ Bắp chơi lq+ff thì like nhé❤️❤️

 39. Nguyen Hoa

  Nguyen Hoa22 giờ trước

  Chi bap noi la ai doc bai ca dao do linh hon cua ong ke hien ve nhung ma chi bap da doc bai ca dao roi day

 40. Tien Nguyen

  Tien Nguyen22 giờ trước

  Chị ơi bây giờ ông kẹ còn sống không chị em sợi mà vẫn coi 😨😰😨😰😱😨😰😨😱😰😨😰😱

 41. Pham Hanh

  Pham HanhNgày trước

  Mình sợ quá

 42. huyen nguyen ngoc khanh huyen

  huyen nguyen ngoc khanh huyenNgày trước

  Chuyện đó có phim không chị

 43. phong nguyen

  phong nguyenNgày trước

  Team sợ ma nhưng vẫn nghe chuyện ma

 44. Tỷ TV

  Tỷ TVNgày trước

  Đìu tui đang xem phim liên quan tới ông già lưng còng luôn á 🙂🙄🙄🙄🙄🙂🤒

 45. Sanmy chan Nhi

  Sanmy chan NhiNgày trước

  {\_______/} (❤ 3 ❤) ( >🌽> ) ăn hk chỉ cần 1 like thui

 46. Le Hoa

  Le HoaNgày trước

  E có xem 1 bộ phim kinh dị về ông già lưng còng này rùi.E cx ko nhớ tên phim nhưng mn có thể tìm kiếm phim kinh dị về ông già lưng còng.Mong bắp thả tym,mãi yêu bắp.

 47. Pé Pò

  Pé PòNgày trước

  Ta là ông kẹ của các cháu đây....nếu k like là ông thịt các cháu đấy....các cháu thấy ông có ngầu ko 😎🤣

 48. Bích Ngọc Nguyễn

  Bích Ngọc Nguyễn16 giờ trước

  cháu là cú có gai v ông 'thịt' dc hôn :33

 49. thảo trần

  thảo trầnNgày trước

  Địt mẹ đọc đừng có hét

 50. Bích Ngọc Nguyễn

  Bích Ngọc Nguyễn16 giờ trước

  :v

 51. ࿐K๖ۣۜA๖ۣۜN๖ۣۜI๖ۣۜI࿐ Channel

  ࿐K๖ۣۜA๖ۣۜN๖ۣۜI๖ۣۜI࿐ ChannelNgày trước

  Tương lai đò bắp và hảo 🤵👰

 52. Lucky Băng Dii

  Lucky Băng DiiNgày trước

  Hay qua

 53. Purple_ Mây

  Purple_ MâyNgày trước

  cj ơi cj nói cái câu của ông kẹ rồi cj có gặp ông kẹ ko😥😣

 54. Bích Ngọc Nguyễn

  Bích Ngọc Nguyễn16 giờ trước

 55. bảo vy

  bảo vyNgày trước

  Alic violet vcl tên lq

 56. Nano Pink

  Nano PinkNgày trước

  Yêu bắp lắm yêu bắp to to bằng trời luôn ❤️❤️❤️❤️❤️

 57. Nghiãa Trần Quốc

  Nghiãa Trần QuốcNgày trước

  Chi bap em ko nho ten moi nen chi co doc chuyen doc ten la tien tieng nha chi

 58. namviet. VN

  namviet. VNNgày trước

  chị hát sao ko bị j vậy chị

 59. Bích Ngọc Nguyễn

  Bích Ngọc Nguyễn16 giờ trước

  đó là đọc mừ

 60. Mãnh Trần

  Mãnh TrầnNgày trước

  {\_/} (•_•)

 61. TaeHuyng Kim

  TaeHuyng KimNgày trước

  Vậy giờ có thể triệu hồi ông già lưng còng không ạ?

 62. Thanh Bùi

  Thanh BùiNgày trước

  Chị bắp ơi em cũng muốn bắp thả tim ❤❤❤❤❤

 63. Vy Nguyễn

  Vy NguyễnNgày trước

  Đáng sợ quá *_*

 64. Vy Nguyễn

  Vy NguyễnNgày trước

  Ghê quá !

 65. Hai TN

  Hai TNNgày trước

  Sợ

 66. Kha Hoang

  Kha HoangNgày trước

  Số người chưa bao giờ được bắp tym:3😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍❤️💛💚💙💜🖤♥️❤️💛💚💙💜🖤♥️❤️💛💚💙💜🖤♥️❤️💛💚💙💜🖤♥️❤️💛💚💙💜🖤♥️❤️💛💚💙💜🖤♥️❤️💛💚💙💜🖤♥️❤️💛💚💙💜🖤🖤❤️💛💚💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝❤️💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

 67. chanh trung Dang

  chanh trung DangNgày trước

  Ừ mình cũng vậy

 68. Kha Hoang

  Kha HoangNgày trước

  Sợ 👻 quá mọi người ơi😨😨😨😨😨😨😨😰😰😰😰😰😰😰😱😱😱😱😱😱😱😈👿👿👿👿👿👿👿👿👿👻👻👻👻👻👻👻👻👻☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️

 69. Lua Nguyen

  Lua NguyenNgày trước

  Chị bắp xênh và kể hay wóa😉😘

 70. Sona DJ

  Sona DJNgày trước

  Chị bắp ghi nguồn kìa :33

 71. Hải Yến Vũ

  Hải Yến Vũ2 ngày trước

  Má ơi truynh gê thấy bà

 72. Goku-MC xàm xàm

  Goku-MC xàm xàm2 ngày trước

  uk kk

 73. tenjo kaito

  tenjo kaito2 ngày trước

  Hay quá Đi chị bắp ơi

 74. Goku-MC xàm xàm

  Goku-MC xàm xàm2 ngày trước

  đúng

 75. Mỹ Anh

  Mỹ Anh2 ngày trước

  Yêu chị Bắp 😍😘😗😙😚😍😘😗😙😚😍😍😍😘😘😗😗😗😗😘😙😙😚😚😙😙😙😚😍😘😘😗😗😗😘😘😘😗😗😘😍😍😘😘😗😙😙😚😚😙😙😚😚😚😚😙😙😙😚😚😍😍😘😗😘😍😍😘😗😗😘😍😍😘😗😗😙😚😚😙😙😙😙😍😘😘😗😗😗😘😍😍😗😗😗😗😄😍😘😗😗😙😙😚😚😙😙😚😚😚😙😙😙😙😚😚☺😍😍😗😘😘😍😍😘😗😗😗😍😍😘😗😗😗😘😙😙😚😚😘😍😍😘😗😗😗😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😗😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻💑💑💑💑💑💑💑❤❤❤❤👄👄👄💋💋💋💘💘❤❤💘💋💋💓💓💓💓💛💛💜💜💝💕💕💖💞💞💙💟💗💗💙💙💌💚💚💚❣💓💛💜💝💝💕💕💖💞💟💗💗💙💙❣💌💓💛💜💜💝💝💕💖💖💞💞💟💗💗❣💌💌❣❣💚💚🌷🌷⚘⚘⚘🌱🌱🌱⚘⚘🌷🌷🌻🌼🌷💐🌸🌸🌸💮💮🏵🌹🌹🌹🌳🌴🌴🌴🌴🌾🌾🌿🌿☘🍀🍀☘☘🌿🌾🌾🌳🍁🍁🌳🍁🍁🍂🍂🍃🍃🌳🌳🌳🌳🌳🍒🍒🍓🍓🍓🍇🍇🍊🍊🍌🍌🍍🍅🌮🍕🍗🍗🍒🌭🌰🌰🌶🌭🌶🍑🌭🍐🌭🍆🍐🍒🍐🍐🍕🌭🍊🍞🍉🍋🍐🍉🍎🍇🍇🍈🍉🍈🍉🍉🍊🍊🍋🍋🍌🍍🍍🍎🍏🍏🍐🍑🍒🍒🍅🍅🍢🍲🍣🍲🍲🍲🍡🍪🍠🍪🍩🍡🌰🍔🌮🍔🌶🌮🍏🧀🍏🍊🍎🍉🍑🍄🍗🍩🍠🍠🍯🍦🍯🍲🍩🍲🍘🍙🍘🍘🍘🍚🍙🍪🍡🍦🍭🎂🍮🍫🎂🍰🍰🍬🎂🍩🍮🍧🍱🍛🍳🍵🍵🍳🍶🍴🍸🍷🍼🍹🍹⚱🍹🍺🍻🍴🍷🍸🌨❄❄💧🌊🌈🕯🕯♍♱♍✳♊✳♊⚖

 76. Mỹ Anh

  Mỹ Anh2 ngày trước

  Từ tik tok qua youtube

 77. Mỹ Anh

  Mỹ Anh2 ngày trước

  Yêu chị Bắp Em Đăng Kí rùi đó

 78. Mỹ Anh

  Mỹ Anh2 ngày trước

  Chị xinh đẹp 😗😘 Lại kể chuyện hay nữa😍

 79. Ma Lu

  Ma Lu2 ngày trước

  Còn người nén đá thì sao chị

 80. Thiênn Suu Lâmm

  Thiênn Suu Lâmm2 ngày trước

  I love you chị bắp 🙆‍♀❤🌻🌽

 81. Annh Ngânn

  Annh Ngânn2 ngày trước

  Giờ này coi thì thôi rồi :((

 82. Cam Tien

  Cam Tien2 ngày trước

  Rê quá chị ơi

 83. Vy Pham

  Vy Pham2 ngày trước

  Chị hát mà ông kẹ k đến ha

 84. Thang Nguyenva

  Thang Nguyenva2 ngày trước

  Sợ quá đi sợ lắm em sợ lắm chị ạ chị kể mấy câu chuyện này chị không sợ Sao em sợ lắm tối ngủ không ngôn vì những câu chuyện mà của chị làm em rất sợ nhưng mà vẫn thích xem cậu noi cuối cùng của em muốn nói với chị là em kêu chị ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ em cực kì yêu chị mong cảm ơn chị đã xem

 85. Dung Nguyen

  Dung Nguyen2 ngày trước

  ...#Teamsợma

 86. TV Dam

  TV Dam2 ngày trước

  EM COI ROI GHE LAM

 87. Mông Hoa

  Mông Hoa3 ngày trước

  Trời mưa lớn , nhà tắt đèn chùm mền nghe chị Bắp kể =)))

 88. Nguyen Sang

  Nguyen Sang3 ngày trước

  Ủa zụ zì ạ ,ủa seo kì ạ, ủa mới hiện thông báo bay zô liền mà seo ra tới mấy trăm lượt xem zạ (*_*)

 89. win hct game

  win hct game2 ngày trước

  video này đăng đc 1 tuần rồi mà

 90. Heo Bé

  Heo Bé3 ngày trước

  Đg nghe tới khúc gây cấn tự nhiên sấp chớp đùng đùng :3 thứ j chứ ko phải thứ 7 CN

 91. ĐTQ TV

  ĐTQ TV3 ngày trước

  Hay lắm bắp, em cảm ơn chị Chưa bao giờ được bắp tim Bắp tim cho em đi

 92. Sinh Nguyen

  Sinh Nguyen3 ngày trước

  (}_{) (•_•) />🍱 tặng Bắp đó Yêu Bắp

 93. tuyet nhu thái

  tuyet nhu thái3 ngày trước

  chi oi sao chi hát mà không sao vây .

 94. ༺Su -San༻

  ༺Su -San༻3 ngày trước

  So scary!!!