Ngoại trưởng Singapore: "Phát biểu của Thủ tướng Lý không có ý xúc phạm" | VTC Now

NHẬN XÉT