Giảm nghèo bền vững: Trao con cá hay cần câu?

VTC Now | Để giảm nghèo bền vững, không chỉ trao “con cá” là thực hiện các chương trình hỗ trợ mà phải tạo “cần câu” để khuyến khích sự tích cực, chủ động, ý thức vươn lên của chính người nghèo.

NHẬN XÉT